Logo Logo
Başvuru Evrakları

Başvuru sahibi aşağıdaki bilgi ve belgeleri “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak zorundadır. Başvuru Paketi;

-Başvuru formu ve ekleri,

-İş Planı

-Teknik Proje’den oluşmaktadır

Gerekli Belgeler;

1-Gerçek kişiler için noter onaylı “İmza Beyannamesi”

2-tüzel kişilikler için noter Onaylı “İmza Sirküleri” (İmza sirkülerinin geçerlilik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır)

3-Limited, kollektif ve komandit şirketler hariç olmak üzere Güncel yönetim kurulu üyelerinin bu pozisyon için atama kararını içeren yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili kısmı (Bu belge Kurum Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)

4-Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınan, başvuru sahibinin yatırım uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ItRf/eD50 koordinat sistemine göre) (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

5-Yatırımın uygulanacağı taşınmazlara ait tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı tapu Sicil Dairesinden alınmış takyidatlı tapu Kayıt Belgesi (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.) (Arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi sunulduğu durumlarda bu belge aranmayacaktır.

6--Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için Ön Kapasite Değerlendirme Raporu,

7-…

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler