Logo Logo
1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) Hibe Desteği Süreci

Program kapsamında,  yapılan başvurular aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

1)Ön değerlendirme:

 Başvurular, Girişim Sermayesi Destekleme Grubu (Grup) tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmede, başvuru dokümanı içerik ve biçim olarak değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda, Girişim Sermayesi Destekleme Grubu  Yürütme Komitesi (Komite) tarafından değerlendirme sürecine alınacak başvurulara ilişkin liste TÜBİTAK internet adresinde yayımlanır.2)Ön değerlendirme sonrası

 İçerik ve biçim olarak yeterli bulunan başvurular, Grup tarafından detaylı bir değerlendirmeye alınır. Gerekli görülmesi halinde, fonu yönetecek takımı yakından tanımak ve proje detaylarını anlatmalarını sağlamak amacıyla proje başvuru sahipleri sunum yapmak üzere TÜBİTAK’a davet edilir. TÜBİTAK, gerektiğinde bu toplantıda sektör uzmanlarını danışman olarak görevlendirebilir. Proje başvuru sahipleri ve proje aşağıda belirtilen 3 ana boyut altında yer alan kriterlere göre değerlendirilir:

Projenin Uygunluğu

 1-Fonun odaklandığı alan ve yatırım stratejisi,

2-Fonun büyüklüğü ve ölçek itibariyle yaşayabilirliği,

3-Yatırımdan çıkış stratejileri,

4-Yatırım Komitesinin yeterliliği,

5-Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin

          5.1- Takım profili,

          5.2-İşletme finansmanı tekniklerini uygulayabilme yeteneği,

           5.3- Girişim sermayesi yatırım ve yönetim yetkinliği ve deneyimi,

Fon Oluşturma ve Yatırıma Dönüştürme Yeteneği

1-Özel yatırımcılardan süresi içerisinde kaynak getirebilme yeteneği,

2-Sağlanan kaynakları etkin bir şekilde yatırıma çevirebilme, nitelikli proje ve Girişim Şirketi bulabilme yeteneği,

a)       Kurumsal Kapasite ve Sürdürülebilirlilik

1-Fon yöneticisinin yapısı ve uzun vadede kalıcılığı,

2-Kurumsal yönetimi, yasal yapısı ve bağımsızlığı,

3-Fon yönetim maliyeti ve kâr dağıtımı,

4-Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri.

-Grup tarafından hazırlanan raporlar, Komiteye sunulur. Komite, sunulan raporları değerlendirir ve bu değerlendirme sonucunda projeleri aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralar.

-Komite, desteklenecek asıl proje ile gerektiğinde aynı sayıda yedek projeyi birlikte ilan eder.

Görüşmelere asıl projelerden başlanır.

-Görüşmeleri olumlu sonuçlanan Fon Yöneticileri/Aday Fon Yöneticileri ile Niyet Anlaşması imzalanır.

Niyet Anlaşması yapılan Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin anlaşmada belirtilen süre içerisinde anlaşmada yer alan taahhütlerini yerine getirmelerinden sonra, TÜBİTAK ile Fon Yöneticisi arasında Fon Destek Sözleşmesi imzalanır.

Desteklenecek Girişim Sermayesi Fonlarının  hukuki yapısı aşağıda belirtilen yapılardan  birisi olmalıdır:

1-SPK mevzuatına tabi Girişim Sermayesi Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı,

2-Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yatırım yapmak üzere yurtiçi ve yurtdışında (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan fonlar hariç) kurulmuş yatırım fonları veya tüzel kişilikler.

Girişim Sermayesi Fonunun temel özellikleri ve faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

1-Türkiye’de yerleşik çekirdek ve başlangıç aşamasındaki finansman ihtiyacı olan teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yatırım yapması,

2-Kapalı uçlu ve değişken sermayeli yapıda olması,

3-TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer fonların yatırım yaptığı şirkete yatırım yapmaması,

4-Eş-finansman katkısı olarak en az yüzde yetmiş dokuz (%79) oranında özel yatırımcı ve en az yüzde bir (%1) oranında fon yöneticisi katkısının sağlanması (Bu oranlar, TÜBİTAK’ın fona yaptığı hibe destek oranı esas alınarak belirlenir),

5-Fon büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlası tek bir  şirkete yatırmaması,

6-Fon süresinin, en fazla oniki (12) yıl olması ve bu sürenin 5 yılının yatırım dönemi ve kalan sürenin de yatırımdan çıkış dönemi olması.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler