Logo Logo
Hibe Kapsamında Olan Giderler

San-Tez programı kapsamında, genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri desteklenebilir:

a) Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

ç) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.

d) Personel giderleri.

e) Proje kurum hissesi.

f) Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri.

(2) Desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalara ilişkin hususlar uygulama usul ve esaslarında belirlenir.

Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp, yazılım lisans bedeli ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,

Sarf Malzemesi Alım Giderleri; Endüstriyel ve laboratuvar sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, tarım ürünleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. ile  bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,

Personel Giderleri; Proje Yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı, yardımcı personel,

Seyahat Giderleri; Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler,

Hizmet Alımı; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, makine-donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler,

Proje Kurum Hissesi; Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutar.

NOT:Proje önerisi ve sözleşme aşamasında; hizmet alım giderleri için ayrılan bütçe,  proje toplam bütçesinin %20’sini aşamaz. Proje başladıktan sonra bütçeye ilişkin yapılacak değişikliklerde bu oranlar dikkate alınmaz.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler