Logo Logo
Proje Personeli Kamu Görevlilerine Yapılacak Ödemeler

Projede görev alan proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele projede görev aldığı süre boyunca 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak proje sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden  aylık ücret ödemesi yapılır.

-Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler, çalışılan ay sonunda ilgili kişilerin banka hesabına ilgili kurum tarafından aktarılır.

-Memur ve diğer kamu görevlisi olarak görev yapan, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile projede görev yapan diğer proje personeline proje kapsamında ödeme yapılamaz.

-Proje ortağı firmanın sahibi ve/veya ortaklarının proje ekibinde yer alması durumunda proje kapsamında personel ücreti ödenmez.

-Desteklenen proje ekibinde yer alan tez öğrencisi, herhangi bir kurumda çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan belge getirmek zorundadır. Getirmemesi halinde çalışan tez  öğrencisi ücreti ödenir.

-Halen üniversitede lisans/lisansüstü veya doktora seviyesinde öğrenim gören ve herhangi bir işte ücret karşılığı çalışmayan öğrencilerin, proje ekibinde yardımcı personel olarak gösterilmeleri durumunda bu öğrenciler için proje ödemesi yapılmaz.

-Proje personeline yapılan ödemeler, proje yürütücüsü tarafından uygulama usul ve esasların ekinde yer alan “Aylık ödeme formunun” her ay proje yürütücüsü tarafından Kurumun ilgili birimine teslim edilmesini müteakip yapılır.

-Aynı anda birden fazla projede görev alan proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele en fazla 2 (iki)  projeden ödeme yapılır.

-Aynı anda birden fazla projede görev alan proje personelinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sadece 1 (bir)   projeden ödeme yapılır.

-Bir projede birden fazla tez öğrencisinin görevlendirildiği ve her birinin tezinin projenin bir parçası olacağı üniversite tarafından kabul edildiği durumda; tez öğrencilerine ödenecek aylık ücret toplamı 3.500,00 TL’den fazla olamaz.

-Bir projede birden fazla yardımcı araştırmacı çalışması halinde, bu personele proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300,00 TL) geçemez.

-Bir projede birden fazla yardımcı personel çalışması halinde, bu personele proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300,00 TL) geçemez.

-Bir projede, projenin belirli bir bölümü için danışmanlık hizmeti alınması gerekmesi halinde, danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmaması şartıyla, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300,00 TL) geçemez.

-635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. Maddesinin 2. fıkrasına ve Yönetmelik esaslarına göre projede görev alacak tez öğrencilerine yapılacak burs ödemeleri ile, projede yer alacak diğer personele yapılacak ödemelerin üst sınırları aşağıda belirtilmiştir.

Proje Yürütücüsü

1.150,00 TL/ay

Yardımcı Araştırmacı

950,00 TL/ay

Yardımcı Personel

600,00 TL/ay

TEZ ÖĞRENCİSİ

Çalışan

Çalışmayan

Doktora

750,00 TL/ay

1.750,00 TL/ay

Yüksek Lisans

600,00 TL/ay

1.500,00 TL/ayHibe Kurtlarından Tavsiyeler