Logo Logo
Hibe Desteği Başvuru Evraklari

1.       Doğrudan gelir getirici ‘’bitkisel üretim altyapısı ve üretimi geliştirme’’ projelerde nihai yararlanıcılar çiftçi kayıt sistemi (ÇKS), ‘’et/süt verimi ve kalitesini arttırma’’ projelerinde veterinerlik bilgi sistemine (TÜRKVET Veteriner Bilgi Sistemi) kayıtlı olmak, arıcılık projelerinden yaralanacak üreticilerin arı yetiştiriciliği sertifikasına sahip olması zorunludur. Yararlanıcıların her birine ait belge başvuru formuna eklenmelidir.

2.       Doğrudan gelir getirici tarımsal projelerde nihai yararlanıcıların projeye tek-tek ya da yararlanıcıların oluşturduğu kooperatif, üretici birlikleri, üretici dernekleri veya yararlanıcıların oluşturacağı üretici grubun yetkilendirdiği temsilcinin ortaklığı zorunludur. Üretici örgütleri proje ortaklığı için yönetim kurulu kararı almak ve üretici grupları ise grup lideri yetkilendirme taahhütnamesi vermesi zorunludur.

3.       “Kırsal altyapının geliştirilmesi” ve “ağaçlandırma ve erozyon kontrolü” içerikli projelere uygulama alanındaki köy/mahalle muhtarlığının ortaklığı zorunludur. Muhtarlığın ortaklığında ihtiyar heyeti kararı almaları gereklidir.

4.       İlgili yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca yatırım öncesi alınması gerekli izin, ruhsat vb. belgeler (Yatırım başladıktan sonra alınması gerekli belgeler hariç)

5.       İş kalemleri bazında taslak idari ve teknik şartnameler, görev tanımları,

6.       Keşif özetleri, Bayındırlık veya İl Özel İdaresi birim fiyatlandırılması, mal ve hizmet alımlarında proforma fatura verilmesi zorunludur (malzeme-metraj ve keşif listesi ile maliyet tahmini, proforma fatura örnekleri)

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler